×

Barnehageplass?

Vil du ha plass i en av Bærums beste barnehager? Søk Strand barnehage - Det er et godt sted å være!

Søknadsfrist for opptak til høsten 2024 er 1.mars.

Vil dere ha litt informasjon om barnehagen, spørre om dere er inne på ventelisten eller lignende er det bare å ringe meg (Siv, styrer i barnehagen). Jeg kan svare på det meste, og det jeg ikke vet kan jeg finne ut av:) Tlf. 45510770

Ønsker dere plass hos oss, eller å stå på venteliste, søker dere på vanlig vis via Bærum kommune her:

https://baerumbarncockpit.nemborn.com/Frontend/admissionProcess 

Opptakskrets og opptakskriterier

Opptak skjer som samordnet opptak med Bærum kommune. Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen som er 1.mars.

En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager på et felles søknadsskjema.

Merk at tilbud om plass ikke tildeles etter hvor lenge man har stått på ventelisten. Barnehageplass tildeles i tråd med våre vedtekter.

For opptaket prioriteres barn til Strand barnehage i følgende rekkefølge:

1       Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage

2       Søsken av barn som på tildelingspunktet har plass i barnehagen, herunder også søsken av barn som tildeles plass i inneværende opptaksperiode

Der søkere står likt vil det eldste barnet som søker få prioritet. 

3       Søsken av barn som tidligere har hatt plass i barnehagen siste 6 år.

Der søkere står likt vil det eldste barnet som søker få prioritet.

4       Barn i nærmiljøet

Der søkere står likt vil barnet som bor nærmest barnehagen få plass - basert på avstand mellom barnets faste adresse og barnehagen. Avstand måles i luftlinje fra senterpunkt i barnehagens bygningsmasse til nærmeste punkt på boligens/boenhetens bygningsmasse. Kommunens offisielle kart benyttes (måles i meter). Ved fortsatt likhet vil tildeling av plass gjøres på bakgrunn av barnets alder, det eldste barnet først. 

Når en plass er tildelt, beholdes plassen fram til 31.7. det året barnet starter på skolen, forutsatt at barnet har adresse i Bærum Kommune.

Barnet må ha bostedsadresse i Bærum. Tilflyttere kan søke når adresse og innflyttingstidspunkt kan oppgis.

Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.

Strand barnehage tilbyr kun 100 % plasser.